مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ق‍ارچ‍ه‍ای‌ س‍طح‍ی‌
پدیدآور : ول‍ی‍خ‍ان‍ی‌، م‍ه‍ی‍ن‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۹۳۷
رده پزشکی : ‭QW‬,‭۱۸۰‬,‭و۷۵۵‌ق‬
موضوع : ق‍ارچ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌/ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۸۹۵۸ 1 م‍رک‍زی‌ موجود
2 ۱۳۶۴۶ 2 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌