مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ق‍ارچ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و روش‍ه‍ای‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۹۳۴
رده پزشکی : ‭QW‬,‭۱۸۰‬,‭‌ق۱۶۱‬
موضوع : ق‍ارچ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌/ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ - روش‍ه‍ا
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۷۲۲۹ 2 پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ی‌ موجود
2 ۱۱۰۰ 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌