مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ وص‍ی‍ت‌ ن‍ام‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ال‍ه‍ی‌ ره‍ب‍ر ک‍ب‍ی‍ر ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌ال‍ع‍ظم‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌
پدیدآور : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
شماره راهنما : ‭DSR‬,‭۱۵۷۴‬,‭‌خ۸‌ص۳‬,‭۱۳۶۹‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۸۱۶
موضوع : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸-۱۲۸۰ - وص‍ی‍ت‍ن‍ام‍ه‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۳۴۰۶ 5 م‍رک‍زی‌ موجود
2 ۱۳۵۱۰ 6 م‍رک‍زی‌ 1384/12/30 در امانت
3 ۱۳۵۱۱ 1 م‍رک‍زی‌ 1387/05/07 در امانت
4 ۱۳۵۱۲ 2 م‍رک‍زی‌ موجود
5 ۱۳۵۱۳ 3 م‍رک‍زی‌ موجود
6 ۱۳۵۱۴ 4 م‍رک‍زی‌ موجود