مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌
پدیدآور : ج‍وادی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۵۳۷
رده پزشکی : ‭WG‬,‭۱۰۰‬,‭‌ج۷۴۵‌ش‬,‭۱۳۷۴‬
موضوع : دس‍ت‍گ‍اه‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ - آم‍ار
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۸۴۲۸ 4 م‍رک‍زی‌ موجود
2 ۱۸۱۰۱ 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۱۸۴۲۶ 2 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
4 ۱۸۴۲۷ 3 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌