مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : دارو پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌( م‍ف‍ردات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌)، م‍واد م‍وث‍ر، خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌ و م‍وارد اس‍ت‍ع‍م‍ال‌ گ‍ی‍اه‍ان‌ و داروه‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌
پدیدآور : ص‍م‍ص‍ام‌ش‍ری‍ع‍ت‌، ه‍ادی‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۸۴
رده پزشکی : ‭QV‬,‭۷۶۶‬,‭‌ص۸۴۳د‬,‭۱۳۷۰‬
موضوع : گ‍ی‍اه‍ان‌ ش‍ف‍اب‍خ‍ش‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۸۰۶۵ 1 ۱ م‍رک‍زی‌ موجود
2 ۱۸۰۶۶ 1 ۲ م‍رک‍زی‌ موجود
3 ۱۸۰۷۱ 1 ۳ م‍رک‍زی‌ موجود
4 ۱۸۱۰۹ 2 ۳ م‍رک‍زی‌ موجود
5 ۱۸۱۰۴ 3 ۱ ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
6 ۱۸۱۰۵ 2 ۱ ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
7 ۱۸۱۰۶ 3 ۲ ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
8 ۱۸۱۰۷ 2 ۲ ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
9 ۱۸۱۰۸ 3 ۳ ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌