مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ف‍ارم‍اک‍وژن‍ت‍ی‍ک‌ ی‍ا ژن‍ت‍ی‍ک‌ داروه‍ا
پدیدآور : ام‍ری‌، آل‍ن‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۴۰
رده پزشکی : ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ف‍لا۷۸۴‌ف‬,‭۱۳۶۸‬
موضوع : ف‍ارم‍اک‍وژن‍ت‍ی‍ک‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۱۳۲۵ 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌