مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ف‍ارم‍اک‍ول‍وژی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ داروه‍ای‌ اورژان‍س‌
پدیدآور : اورن‍ات‍و، ج‍وزف‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۴۳۳
رده پزشکی : ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ف‍لا۹۲۵‌ف‬,‭۱۳۶۳‬
موضوع : داروش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌/ف‍وری‍ت‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - دارو درم‍ان‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۷۲۹۳ 2 م‍رک‍زی‌ موجود
2 ۱۳۷۳ 6 دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۲۸۹۹ 8 دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
4 ۲۹۰۰ 9 دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
5 ۱۳۶۷ 5 پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
6 ۱۳۶۹ 4 پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ی‌ موجود
7 ۱۳۶۸ 7 س‍ی‍ن‍ا موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
8 ۱۳۷۱ 3 س‍ی‍ن‍ا موجود
9 ۲۹۰۱ 10 ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ موجود
10 ۱۳۷۰ 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌