مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : لاپ‍اروس‍ک‍وپ‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ :ش‍ی‍وه‌ه‍ا و روش‌ ه‍ا
پدیدآور : ک‍ت‍خ‍ودا، ن‍ام‍ی‍ر
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۷۹
رده پزشکی : ‭WI‬,‭۵۷۵‬,‭‌ک۳۷۸‌ل‬,‭۱۳۸۰‬
موضوع : لاپ‍اروس‍ک‍وپ‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۳۴۳۹۵ 1 م‍رک‍زی‌ موجود