مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ض‍روری‍ات‌ ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ - داروس‍ازی‌ - پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ی‌، غ‍ی‍ره‌
پدیدآور : رج‍ح‍ان‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۵۴
رده پزشکی : ‭QS‬,‭۵۰۴‬,‭ر۳۷۷‌ض‬,‭۱۳۶۸‬
موضوع : ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۶۲۵ 1 م‍رک‍زی‌ موجود
2 ۹۰۵۲ 5 م‍رک‍زی‌ موجود
3 ۹۳۲۷ 7 م‍رک‍زی‌ موجود
4 ۱۰۲۸۲ 12 م‍رک‍زی‌ موجود
5 ۱۰۲۸۴ 13 م‍رک‍زی‌ موجود
6 ۱۰۱۰ 2 دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ موجود
7 ۸۴۳۵ 4 دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
8 ۱۰۲۸۵ 11 دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
9 ۱۰۸۶۶ 18 دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
10 ۱۰۸۶۸ 15 دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
11 ۱۱۳۳۸ 19 دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
12 ۱۱۳۳۹ 21 دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
13 ۱۱۳۴۰ 20 دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
14 ۱۲۵۹۴ 26 دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
15 ۱۲۵۹۵ 22 دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
16 ۹۳۲۶ 8 پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
17 ۹۳۲۸ 6 پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ی‌ موجود
18 ۱۰۲۸۳ 10 پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
19 ۱۰۲۸۶ 9 پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
20 ۱۰۸۶۵ 14 پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
21 ۱۰۸۶۷ 17 پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
22 ۱۰۸۶۹ 16 پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
23 ۱۲۵۹۱ 23 پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
24 ۱۰۱۱ 3 ان‍ب‍ار موجود
25 ۱۲۵۹۲ 24 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
26 ۱۲۵۹۳ 25 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌