مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ش‍ازده‌ اح‍ت‍ج‍اب‌
پدیدآور : گ‍ل‍ش‍ی‍ری‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
شماره راهنما : ‭PIR‬,‭۸۱۹۲‬,‭‌ل۵۷‌ش۲‬,‭۱۳۵۷‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۴۲۵۷
موضوع : داس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۷۵۶۵۹ 1 ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌