مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ع‍اف‍ی‍ت‍گ‍اه‌( ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌)
پدیدآور : س‍اع‍دی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
شماره راهنما : ‭PN‬,‭۱۹۹۷‬,‭‌س۲‌ع۲‬,‭۱۳۹۳‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۴۰۰۸
موضوع : ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۷۴۱۵۱ 1 دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ م‍ام‍ای‍ی‌ س‍ن‍ق‍ر موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌