مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ظراف‍ت‌ ج‍وج‍ه‌ ت‍ی‍غ‍ی‌( رم‍ان‌)
پدیدآور : ب‍ارب‍ری‌، م‍وری‍ل‌
شماره راهنما : ‭PQ‬,‭۲۶۶۲‬,‭‌ف‍لا۴ظ۴‬,‭۱۳۹۵‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۳۹۷۷
موضوع : داس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ ف‍ران‍س‍ه‌ ۰ ق‍رن‌۲۰ م‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۷۴۱۰۲ 1 دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ م‍ام‍ای‍ی‌ س‍ن‍ق‍ر موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌