مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ش‍ازده‌ ک‍وچ‍ول‍و
پدیدآور : س‍ن‍ت‌ اگ‍زوپ‍ری‌، آن‍ت‍وان‌ دو
شماره راهنما : ‭PQ‬,‭۲۶۲۳‬,‭‌ن۳‌ش۲‬,‭۱۳۹۵‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۳۹۴۱
موضوع : داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ران‍س‍وی‌ - ق‍رن‌۲۰
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۷۴۰۵۴ 1 دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ م‍ام‍ای‍ی‌ س‍ن‍ق‍ر موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌