مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ت‍اث‍ی‍ر م‍داخ‍ل‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ن‍ظری‍ه‌ رف‍ت‍ار ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ش‍ده‌ ب‍ر رف‍ت‍ار م‍ص‍رف‌ ق‍رص‌ آه‍ن‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ دوم‌ ش‍ه‍ر ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌
شماره مدرک : ۳۸۴۹پ‌
پدیدآور : م‍رزب‍ان‍ی‌، ب‍ه‍ن‍از
شماره راهنما : ۳۸۴۹پ‌
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
مقطع تحصیلی : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۰۱۸۶۳ 0 م‍رک‍زی‌ موجود م‍رج‍ع‌