مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ت‍اث‍ی‍ر طول‌ م‍دت‌ م‍اس‍اژ ک‍ف‌ پ‍ا ب‍ر ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ح‍وادث‌ ع‍روق‌ م‍غ‍زی‌ ب‍ا ک‍اه‍ش‌ س‍طح‌ ه‍وش‍ی‍اری‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ ه‍ای‌ وی‍ژه‌
شماره مدرک : ۳۷۴۴پ‌
پدیدآور : پ‍ورش‍ادان‌، س‍ارا
شماره راهنما : ۳۷۴۴پ‌
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
مقطع تحصیلی : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۰۱۷۶۰ 0 م‍رک‍زی‌ موجود م‍رج‍ع‌