مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : س‍اخ‍ت‌ ف‍رم‍ولاس‍ی‍ون‌ و ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ ژل‌ آن‍ت‍ی‌ آک‍ن‍ه‌ ح‍اوی‌ ع‍ص‍اره‌ گ‍ی‍اه‍ان‌ ح‍ن‍ا و ب‍اب‍ون‍ه‌ و ارزی‍اب‍ی‌ اث‍ر ض‍د م‍ی‍ک‍روب‍ی‌ آن‌
شماره مدرک : ۳۶۲۰پ‌
پدیدآور : ب‍اق‍ری‌، م‍ه‍س‍ا
شماره راهنما : ۳۶۲۰پ‌
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍رای‌ ح‍رف‍ه‌ای‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۰۱۶۲۹ 0 م‍رک‍زی‌ موجود م‍رج‍ع‌