مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : خ‍اطرات‌ و ت‍ال‍م‍ات‌ م‍ح‍م‍دم‍ص‍دق‌
پدیدآور : م‍ص‍دق‌، م‍ح‍م‍د
شماره راهنما : ‭DSR‬,‭۱۵۱۵‬,‭‌م۶‌خ۲‬,‭۱۳۹۴‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۳۴۰۸
موضوع : م‍ص‍دق‌، م‍ح‍م‍د،۱۳۴۵-۱۲۶۱ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌/ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌ - پ‍ه‍ل‍وی‌،۱۳۵۷-۱۳۲۰ /ن‍ف‍ت‌ - ای‍ران‌ - ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ - م‍ل‍ی‌ ش‍دن‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۷۲۱۴۰ 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌