مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ت‍اث‍ی‍ر دوزه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ وی‍ت‍ام‍ی‍ن‌ Dرادراب‍ ت‌ب‍ای‍د ه‌ب‍ لات‍ب‍م‍ ن‌ان‍ز رد ی‌رادراب‍ ب‌ق‍اوع‍ ی‌ور ی‌
شماره مدرک : ۳۲۷۴پ‌
پدیدآور : ع‍زی‍زی‌، ف‍رزان‍ه‌
شماره راهنما : ۳۲۷۴پ‌
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍رای‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۰۱۲۶۰ 0 م‍رک‍زی‌ موجود م‍رج‍ع‌