مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ض‍ای‍ع‍ات‌ اع‍ص‍اب‌ م‍ح‍ی‍طی‌
پدیدآور : اع‍ت‍م‍ادی‌، س‍ع‍ی‍د
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۳۳۰۸
رده پزشکی : ‭WL‬,‭۵۰۰‬,‭‌ف‍لا۵۹۸‌ض‬,‭۱۳۹۲‬
موضوع : اع‍ص‍اب‌ م‍ح‍ی‍طی‌ - آس‍ی‍ب‍ه‍ا
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۷۱۸۲۴ 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌