مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ت‍اث‍ی‍ر م‍اس‍اژ ی‍خ‌ در ن‍ق‍طه‌p6 اش‍ن‍ام‍رک‍) ع‌(اض‍ر م‌ام‍ا ن‌ات‍س‍رام‍ی‍ب‍ ن‌ادرم‍ و ن‌ان‍ز ی‌اه‍ ش‌خ‍ب‍ ن‌ارام‍ی‍ب‍ رد ی‌پ‍وک‍س‍اراپ‍لا ی‌م‍وت‍ک‍ت‍س‍ی‍س‍ ه‌ل‍ک‍ ی‌ح‍ارج‍ ل‌م‍ع‍ زا س‌پ‍ ن‌ارام‍ی‍ب‍ غ‌ارف‍ت‍س‍ا و ع‌وه‍ت‍ رب‍ ه‌
شماره مدرک : ۳۱۸۳پ‌
پدیدآور : م‍ح‍ب‍وب‌ ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍د
شماره راهنما : ۳۱۸۳پ‌
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
مقطع تحصیلی : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۰۱۱۸۵ 0 م‍رک‍زی‌ موجود م‍رج‍ع‌