مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : داده‌ پ‍ردازی‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌
پدیدآور : م‍ق‍دس‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۳۱۹۴
رده پزشکی : ‭W‬,‭۵/،۲۶‬,‭‌م۷۲۲د‬,‭۱۳۹۳‬
موضوع : داده‌ ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌/م‍راق‍ب‍ت‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌/م‍دارک‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۷۱۴۶۹ 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۷۱۴۷۰ 2 م‍رک‍زی‌ 1399/08/09 در امانت غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۷۱۴۷۱ 3 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌