مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : طب‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌، ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا در آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
پدیدآور : لاپ‍وزات‍ا، م‍ای‍ک‍ل‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۳۱۱۲
رده پزشکی : ‭QY‬,‭۴‬,‭‌ل۱۱۷ط‬,‭۱۳۹۵‬
موضوع : ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌/ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ اف‍ت‍راق‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۷۱۲۷۲ 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۷۱۲۷۳ 2 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۷۱۲۷۴ 3 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌