مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ع‍ای‍ش‍ه‌ ب‍ع‍د از پ‍ی‍غ‍م‍ب‍ر
پدیدآور : ف‍ری‍ش‍ل‍ر، ک‍ورت‌
شماره راهنما : ‭BP‬,‭۴/،۲۶‬,‭‌ف۴‌ع۲‬,‭۱۳۶۰‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۳۰۹۸
موضوع : ع‍ای‍ش‍ه‌، ب‍ن‍ت‌ اب‍ی‌ ب‍ک‍ر،۹ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۵۸ ق‌.
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۷۱۰۶۷ 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌