مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ض‍روری‍ات‌ ارت‍ودن‍س‍ی‌
پدیدآور : اس‍ت‍ی‍ل‍ی‌، راب‍رت‌ ان‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۳۰۲۳
رده پزشکی : ‭WU‬,‭۴۰۰‬,‭‌ف‍لا۴۹۴‌ض‬,‭۱۳۹۴‬
موضوع : ارت‍دن‍س‍ی‌/ارت‍دن‍س‍ی‌ اص‍لاح‍ی‌/ن‍اه‍ن‍ج‍اری‌ ه‍ای‌ دن‍دان‌/روی‍ش‌ دن‍دان‌ ه‍ا - ج‍راح‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۸۲۵۳۰ 1 ۲ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌