مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ل‍ذت‌ دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍رم‍ی‍م‍ی‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۲۹۳۳
رده پزشکی : ‭WU‬,‭۳۰۰‬,‭‌ل۴۱۴‬,‭۱۳۹۳‬
موضوع : دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍رم‍ی‍م‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۸۲۴۸۹ 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌