مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ت‍اث‍ی‍ر ت‍ح‍ری‍ک‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌ ن‍ق‍اط طب‌ س‍وزن‍ی‌ ب‍ر ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍واب‌ و م‍ی‍زان‌ خ‍واب‌ آل‍ودگ‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ ن‍وب‍ت‌ ک‍ار در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ر ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌
شماره مدرک : ۲۷۲۸پ‌
پدیدآور : پ‍ی‍ون‌، ب‍ه‍ادر
شماره راهنما : ۲۷۲۸پ‌
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
مقطع تحصیلی : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۰۰۷۰۷ 0 م‍رک‍زی‌ موجود م‍رج‍ع‌