مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ پ‍ی‍ش‌ از درم‍ان‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ اض‍طراب‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ج‍راح‍ی‌ م‍ی‍ن‍ور ده‍ان‌
شماره مدرک : ۲۶۸۴پ‌
پدیدآور : ش‍ادم‍ان‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
شماره راهنما : ۲۶۸۴پ‌
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍رای‌ ح‍رف‍ه‌ای‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۰۰۶۷۰ 0 م‍رک‍زی‌ موجود م‍رج‍ع‌