مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ص‍دا و س‍وف‍ل‌ ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۲۷۶۲
رده پزشکی : ‭WG‬,‭۴ص‌/،۵/،۱۴۱‬,‭‌ص۴۷۴‬,‭۱۳۹۳‬
موضوع : ص‍داه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌/ص‍داه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۸۲۱۵۹ 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۸۲۱۶۰ 2 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌