مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ش‍ام‌ م‍ه‍ت‍اب‌
پدیدآور : ص‍ف‍اری‌ پ‍ور اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، ه‍م‍ا
شماره راهنما : ‭PIR‬,‭۸۱۳۴‬,‭‌ف۲۴۴‌ش۲‬,‭۱۳۹۳‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۲۶۳۷
موضوع : داس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۸۲۰۰۲ 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌