مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ت‍اث‍ی‍ر ب‍س‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ب‍ر س‍طح‌ آگ‍اه‍ی‌ و ن‍گ‍رش‌ ب‍ی‍م‍اران‌ دی‍اب‍ت‍ی‌ در ارت‍ب‍اط ب‍ا س‍لام‍ت‌ ده‍ان‌ و دن‍دان‌ در ش‍ه‍ر ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ در س‍ال‌۱۳۹۳
شماره مدرک : ۲۵۶۵پ‌
پدیدآور : م‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍س‍ن‌
شماره راهنما : ۲۵۶۵پ‌
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍رای‌ ح‍رف‍ه‌ای‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۰۰۵۵۲ 0 م‍رک‍زی‌ موجود م‍رج‍ع‌