مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ن‍اخ‍ودآگ‍اه‌
پدیدآور : رف‍ی‍ع‍ی‌، م‍ح‍م‍د
شماره راهنما : ‭PIR‬,‭۸۰۷۵‬,‭‌ف۶۶۴۳‌ن۲‬,‭۱۳۹۳‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۲۶۰۹
موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۸۱۹۲۶ 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌