مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : گ‍ام‍اس‍ی‍اب‌ م‍اه‍ی‌ ن‍دارد
پدیدآور : اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ون‌، ح‍ام‍د
شماره راهنما : ‭PIR‬,‭۷۹۵۳‬,‭‌س۹۸۷۲‍گ۲‬,‭۱۳۹۳‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۲۵۹۴
موضوع : داس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۸۱۹۱۰ 1 م‍رک‍زی‌ 1398/05/22 در امانت غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌