مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ج‍اب‍ج‍ای‍ی‌ در ق‍درت‌ :دان‍ای‍ی‌ و ث‍روت‌ و خ‍ش‍ون‍ت‌ در ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ت‍ک‍م‌
پدیدآور : ت‍اف‍ل‍ر، ال‍وی‍ن‌
شماره راهنما : ‭HN‬,‭۵/،۱۷‬,‭‌ت۲‌ج۲‬,‭۱۳۹۰‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۲۵۵۷
موضوع : ت‍اری‍خ‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌/ت‍ح‍ولات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۸۱۳۳۱ 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌