مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : اب‍ل‍ه‌
پدیدآور : داس‍ت‍ای‍وس‍ک‍ی‌، ف‍ئ‍ودور م‍ی‍خ‍ائ‍ی‍ل‍ووی‍چ‌
شماره راهنما : ‭PG‬,‭۳۳۲۵‬,‭‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۹۰‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۲۳۹۳
موضوع : داس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ روس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۹ .
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۸۱۳۸۱ 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌