مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ع‍ب‍رت‍ه‍ای‌ ع‍اش‍ورا
پدیدآور : خ‍ات‍م‍ی‌، اح‍م‍د
شماره راهنما : ‭BP‬,‭۵/،۴۱‬,‭‌خ۲‌ع۲‬,‭۱۳۸۵‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۲۱۸۶
موضوع : واق‍ع‌ ک‍رب‍لا، ۶۱ ق‌/ع‍اش‍ورا/خ‍ام‍ن‍ه‌ ای‌، ع‍ل‍ی‌، ره‍ب‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌،۱۳۱۸ - ن‍ظری‍ه‌ در ب‍اره‌ ع‍اش‍ورا
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۰۸۳ 1 م‍ع‍ت‍ض‍دی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌