مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ب‍ر ل‍ی‍پ‍ی‍ده‍ای‌ خ‍ون‌ و ت‍رک‍ی‍ب‌ ب‍دن‌ در ای‍ام‌ روزه‌ داری‌ م‍اه‌ رم‍ض‍ان‌
شماره مدرک : ۲۰۳۲پ‌
پدیدآور : پ‍ی‍رص‍اح‍ب‌، س‍ن‍دس‌
شماره راهنما : ۲۰۳۲پ‌
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍رای‌ ح‍رف‍ه‌ای‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۰۰۰۴۱ 1 م‍رک‍زی‌ موجود م‍رج‍ع‌