مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ت‍اث‍ی‍ر م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ب‍رج‍ن‍ی‍ن‌ ، ن‍وزاد و م‍ادران‌ ب‍اردار
پدیدآور : ن‍ام‍دار، ن‍ادر
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۱۸۱۱
رده پزشکی : ‭QS‬,‭۶۰۴‬,‭‌ن۲۲۵‌ت‬,‭۱۳۸۲‬
موضوع : ج‍ن‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌/رش‍د ج‍ن‍ی‍ن‌/م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ درم‍ان‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۲۳۰ 1 م‍ع‍ت‍ض‍دی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌