مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : دارو درم‍ان‍ی‌ و ش‍ی‍رده‍ی‌ از ت‍ئ‍وری‌ ت‍ا ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
پدیدآور : ه‍ی‍ل‌، ت‍ام‍س‌ رای‍ت‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۱۷۱۴
رده پزشکی : ‭WS‬,‭۱۲۵‬,‭-‍ه۹۶۲د‬,‭۱۳۸۳‬
موضوع : ت‍غ‍ذی‍ه‌ ب‍ا ش‍ی‍ر م‍ادر - اث‍رات‌ داروه‍ا/اث‍رات‌ م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ داروه‍ا - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۶۷۴۶۶ 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌