مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ژن‍ت‍ی‍ک‌
پدیدآور : م‍ی‍رزای‍ی‌ ق‍م‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۱۵۲۵
رده پزشکی : ‭QZ‬,‭۲/،۱۸‬,‭‌م۹۳۴ژ‬,‭۱۳۸۷‬
موضوع : ژن‍ت‍ی‍ک‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۶۷۹۷۳ 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۶۷۹۷۴ 2 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌