مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : دا :خ‍اطرات‌ س‍ی‍ده‌ زه‍را ح‍س‍ی‍ن‍ی‌
پدیدآور : ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اع‍ظم‌
شماره راهنما : ‭DSR‬,‭۱۶۲۹‬,‭‌ح۵د۲‬,‭۱۳۸۸‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۱۴۷۷
موضوع : ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، زه‍را، - ۱۳۴۲خ‍اطرات‌/ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۶۷-۱۳۵۹ - خ‍اطرات‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۷۰۳۵۵ 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌