مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ن‍ات‍وان‍ی‌ ج‍ن‍س‍ی‌ در م‍ردان‌
پدیدآور : ص‍م‍دان‍ی‌ ف‍رد، ح‍س‍ی‍ن‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۱۴۳۰
رده پزشکی : ‭WJ‬,‭۷۰۹‬,‭‌ص۸۱۶‌ن‬,‭۱۳۸۷‬
موضوع : اخ‍ت‍لالات‌ ج‍ن‍س‍ی‌/ام‍ور ج‍ن‍س‍ی‌ - در م‍ی‍ان‍س‍ال‍ی‌/ام‍ورج‍ن‍س‍ی‌ - در پ‍ی‍ری‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۸۲۷۶۴ 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۵۲۲۹ 1 ف‍اراب‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۸۲۷۶۵ 2 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌