مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ت‍اث‍ی‍ر از ف‍اص‍ل‍ه‌، درس‍ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍اث‍ی‍رگ‍ذاری‌ روان‍ی‌ از ف‍اص‍ل‍ه‌، ت‍ل‍ه‌ پ‍ات‍ی‌ و ت‍ل‍ق‍ی‍ن‌ روح‍ی‌
پدیدآور : ژاگ‍و، پ‍ل‌ ک‍ل‍م‍ان‌
شماره راهنما : ‭BF‬,‭۱۱۵۶‬,‭‌ت۸ژ۲‬,‭۱۳۸۵‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۱۳۶۷
موضوع : ت‍ل‍ق‍ی‍ن‌ روان‍ی‌/ت‍ل‍ه‌ پ‍ات‍ی‌/خ‍واب‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۷۴۸ 1 ف‍اراب‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌