مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ج‍ام‍ع‍ه‌ ب‍از و دش‍م‍ن‍ان‌ آن‌
پدیدآور : پ‍وپ‍ر، ک‍ارل‌ ری‍م‍ون‍د
شماره راهنما : ‭B‬,‭۶۳‬,‭‌پ۹‌ج۲‬,‭۱۳۸۵‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۱۲۵۸
موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌/ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌/ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌/م‍ارک‍س‍ی‍س‍م‌ - ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ - ن‍ق‍د وت‍ف‍س‍ی‍ر
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۷۱۸ 1 ۱ ف‍اراب‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۲۷۱۹ 1 ۲ ف‍اراب‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌