مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ش‍ادک‍ام‍ان‌ دره‌ ق‍ره‌س‍و
پدیدآور : اف‍غ‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د
شماره راهنما : ‭PIR‬,‭۷۹۵۳‬,‭‌ف۷۳‌ش۲‬,‭۱۳۸۸‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۰۹۸۰
موضوع : داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۶۸۲۶۲ 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۶۸۲۶۳ 2 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۶۸۲۶۴ 3 م‍رک‍زی‌ 1398/02/30 در امانت غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
4 ۷۵۶۴۶ 1 ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌