مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ت‍اث‍ی‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ر م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌
پدیدآور : دوپ‍ل‍س‍ی‍س‌، م‍اری‍ن‍ا
شماره راهنما : ‭HD‬,‭۲/،۳۰‬,‭د۹‌ت۲‬,‭۱۳۸۷‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۰۹۵۹
موضوع : م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌/ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۶۶۰۶۲ 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌