مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : رادی‍ک‍ال‌ه‍ای‌ آزاد و آن‍ت‍ی‌ اک‍س‍ی‍دان‌ه‍ا :اث‍ره‍ای‌ آزاد در س‍لام‍ت‌ و ب‍ی‍م‍اری‌
شماره راهنما : ‭QD‬,‭۴۷۱‬,‭ر۲‬,‭۱۳۸۶‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۰۸۹۵
موضوع : رادی‍ک‍ال‌ه‍ای‌ آزاد(ش‍ی‍م‍ی‌) - اث‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌/آن‍ت‍ی‌ اک‍س‍ی‍دان‌ه‍ا - اث‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌/آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۶۶۸۲۸ 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌