مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ ان‍ق‍لاب‌ وص‍ی‍ت‍ن‍ام‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ - ال‍ه‍ی‌ ره‍ب‍رک‍ب‍ی‍ران‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ب‌ رض‍وان‌ ال‍ل‍ه‌ ت‍ع‍ال‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌
پدیدآور : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ ، روح‌ ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ران‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
شماره راهنما : ‭DSR‬,‭۱۵۷۴‬,‭‌خ۸‌ص۳‬,‭۱۳۶۸‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۰۶۰۱
موضوع : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ ، روح‌ ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ران‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ، ۱۳۶۸-۱۲۸۰وص‍ی‍ت‍ن‍ام‍ه‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۵۹۴۵۱ 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌