مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : اب‍زاره‍ا و م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ ج‍س‍ت‍ج‍و در وب‌
پدیدآور : م‍ح‍م‍دی‌ ف‍رد، داود
شماره راهنما : ‭ZA‬,‭۴۲۰۱‬,‭‌م۳‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۸۵‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۰۴۴۴
موضوع : ج‍س‍ت‍ج‍وی‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌/وب‌ - اب‍زاره‍ای‌ ج‍س‍ت‍ج‍و
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۵۵۲۰۳ 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۵۵۲۰۴ 2 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌