مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ن‍ات‍وان‍ی‌ ج‍ن‍س‍ی‌ در م‍ردان‌
پدیدآور : دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌، س‍م‍ان‍ه‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۰۲۳۸
رده پزشکی : ‭WJ‬,‭۷۰۹‬,‭د۷۸۵‌ن‬,‭۱۳۸۶‬
موضوع : اخ‍ت‍لالات‌ ج‍ن‍س‍ی‌ - ع‍ل‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌/اخ‍ت‍لالات‌ ج‍ن‍س‍ی‌ - درم‍ان‌/ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ م‍ردان‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۶۲۰۳۰ 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۶۲۰۳۱ 2 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۶۲۰۳۲ 3 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌