مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ت‍اث‍ی‍ر زای‍م‍ان‌ ب‍ی‌ درد ب‍ه‌ روش‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌( ن‍خ‍اع‍ی‌ -اپ‍ی‌ دورال‌ )ب‍ر پ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ زای‍م‍ان‌ طب‍ی‍ع‍ی‌
شماره مدرک : ۱۵۵۲پ‌
پدیدآور : م‍ک‍ری‌، ی‍گ‍ان‍ه‌
شماره راهنما : ۱۵۵۲پ‌
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍رای‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۶۵۰۸۵ 1 م‍رک‍زی‌ موجود م‍رج‍ع‌